IGBT模块(三电平Vienna)

描述及关键参数:                                                                                                 应用终端及场景:

三电平Vienna拓扑的紧凑型IGBT模块                                                                  • 三相有源PFC

• 横管:600V/30A                                                                                                 商用空调

• 竖管:1200V/30A                                                                                               UPS

                                                                                                                             • 光伏

 

特征:
• 标准工业封装
• 针对三电平拓扑优化的晶圆设计
• 满足污染等级3
• 充分考虑应用布线的针脚布局

 

 

 

S1506C-1AM