IGBT模块(三电平Vienna)

描述及关键参数:

三电平Vienna拓扑的紧凑型IGBT模块 

• 横管:600V/30A

• 竖管:1200V/30A

 

应用终端及场景:

• 三相有源PFC

• 商用空调

• UPS

• 光伏

 

特征:

• 标准工业封装

• 针对三电平拓扑优化的晶圆设计

• 满足污染等级3

• 充分考虑应用布线的针脚布局

S1506C-1AM